SHARED PREMIUM EXPERIENCE

Shareit Car Club Sopimusehdot

1. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tämän sopimusasiakirjan ehtoja noudatetaan ajoneuvon vuokrauspalvelua koskevassa jatkuvaluonteisessa sopimuksessa Shareit Car Club Oy:n ja asiakkaan välillä.

2. SOPIJAOSAPUOLET

Näissä ehdoissa

 • Shareit Car Clubilla tarkoitetaan Shareit.fi Oy:tä (y-tunnus 2699117-2, kotipaikka Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki).
 • asiakkaalla tarkoitetaan ajoneuvojen kuljettajaa, joka on liittynyt Shareit Car Clubin jäseneksi, vuokraa ajoneuvoja käyttöönsä Shareit Car Clubin palvelun kautta ja on hyväksynyt nämä sopimusehdot.

3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimuksen syntyminen Sopimus Shareit Car Clubin ja asiakkaan välillä tulee molempia osapuolia sitovaksi, kun

 1. asiakas on hyväksynyt nämä sopimusehdot täyttämällä sopimukseen liittyvän hakemuksen ja
 2. vahvistanut hakemuksen, tunnistautunut Signomin kautta sekä todentanut puhelinnumeronsa syöttämällä Shareit Car Clubin verkkopalveluun tekstiviestitse saamansa vahvistustunnuksen
 3. Shareit Car Club on hyväksynyt asiakkaan hakemuksen
 4. asiakas on maksanut jäsenmaksun Shareit Car Clubille.
Sopimuksen päättyminen Sopimus Shareit Car Clubin ja asiakkaan välillä päättyy, jos määräaikaista sopimusta ei uusita maksamalla seuraavan kauden jäsenmaksu. Shareit Car Clubilla on oikeus purkaa sopimus jos käy ilmi, että:
 • asiakas rikkoo olennaisesti sopimusta
 • asiakas ei Shareit Car Clubin arvion mukaan kykene käsittelemään ajoneuvoja asianmukaisesti
 • asiakkaan maksukyvyssä tapahtuu olennaista heikkenemistä (esim. julkinen maksuhäiriö)
 • asiakas on laiminlyönyt jäsenmaksun.

4. AJONEUVON KÄYTTÖTILAT

Ajoneuvon tilat varauskalenterissa

 1. Ei varattavissa: Ajoneuvo on varattu toisen asiakkaan käyttöön, se on huollossa tai muusta syystä johtuen se ei ole varattavissa kyseisenä ajankohtana.
 2. Vuokrattavissa: Ajoneuvon vuokrauskäyttö on mahdollista aikoina, jotka on kalenterissa määritelty vapaaksi vuokrauskäyttöön.

5. SHAREIT CAR CLUB OY:N VELVOLLISUUDET

Shareit Car Club:

 • ylläpitää verkkovarausjärjestelmää
 • tallentaa kunkin vuokrauksen tiedot ja hallinnoi ajoneuvojen varauskalentereita.
 • tallentaa toteutuneiden vuokrausten tiedot.
 • laskuttaa perumis- ja myöhästymis- ja muut maksut asiakkaalta
 • vastaa autojen kunnosta ja luovutuksesta alla määritellyllä tavalla.

Shareit Car Club:n on luovutettava ajoneuvo asiakkaalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Shareit Car Club on velvollinen antamaan asiakkaalle riittävän opastuksen ja ohjeet ajoneuvon käytön erityispiirteistä auto-ohjeessa tai muulla tavalla.

Shareit Car Club vastaa siitä, että aina ajoneuvon vuokra-ajan alkaessa ajoneuvon renkaat ovat lakien edellyttämässä kunnossa, tuulilasinpyyhkimet ovat käyttökunnossa, tuulilasinpesunestettä on riittävästi, renkaiden ilmanpaineet ovat riittävät ja ajoneuvo on siisti. Shareit Car Club vastaa ajoneuvon huollosta sekä muista toimenpiteistä ja maksuista, jotka liittyvät auton käyttökuntoisena, liikennekelpoisena ja lainmukaisena pitämiseen.

Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi Shareit Car Clubin velvollisuuksista määrätään tämän sopimuksen kohdissa 7-19.

6. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

6.1 Asiakkaan tulee täyttää seuraavat vaatimukset

 • asiakas on vähintään 25-vuotias.
 • asiakkaalla on ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 24 kuukautta.
 • asiakkaalla ei ole liikennerikkeitä päihtymyksen alaisena.
 • asiakkaalla on enintään kolme liikennerikettä viimeisen kolmen vuoden ajalta.
 • asiakkaalla ei ole maksuhäiriöitä.

6.2 Ajoneuvon huolellinen käyttö

Asiakas on velvollinen huolehtimaan Shareit Car Clubin palvelun kautta vuokraamastaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö huolehtii omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan ajoneuvoa. Ajoneuvon Shareit Car Clubin palvelun kautta vuokrannut asiakas saa luovuttaa ajoneuvon toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos tämä on niin ikään Shareit Car Clubin palvelun rekisteröitynyt asiakas. Auton alunperin vuokrannut asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa ajoneuvon luovuttaa. Ajoneuvon vuokrannut asiakas vastaa vuokra- aikana sattuneista vahingoista vaikka hän luovuttaisi ajoneuvon toisen asiakkaan kuljetettavaksi.

Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

Ajoneuvo on lukittava aina sen jäädessä pysäköidyksi.

Kun asiakas aloittaa vuokrauksen, hänen tulee tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto ja sisätilojen siisteys mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Mikäli ajoneuvoa käyttöönotettaessa asiakas ei ilmoita Shareit Car Clubille sellaisista vaurioista tai puutteista, joita ei ole listattu ajoneuvossa sijaitsevaan vikalistaan tai jotka eivät jo muuten ole Shareit Car Clubin tiedossa, siirtyy vastuu vaurioista asiakkaalle.

Lemmikkieläinten kuljetus, tupakointi, syöminen ja juominen on ehdottomasti kielletty kaikissa ajoneuvoissa.

6.3 Vastuu ajoneuvosta ja sen varusteista vuokra-aikana

Asiakas on velvollinen kulloinkin voimassa olevaan omavastuun ylärajaan saakka

 • korvaamaan ajoneuvolle sekä ajoneuvon varusteille ja lisävarusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot - myös ulkopuolisten aiheuttamat. Ajoneuvon lisävarusteet on listattu ajoneuvossa olevaan lisävarustelistaan sekä ajoneuvon tietojen yhteydessä Shareit Car Clubin verkkosivuilla.
 • korvaamaan ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.
 • korvaamaan ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

Asiakkaan omavastuu on listattu hinnastossa.

6.4 Asiakkaan vastuu kaikesta vahingosta

Asiakas on velvollinen korvaamaan Shareit Car Clubille vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista:

 • ylikuormaus
 • autossa tupakointi
 • vauriot auton verhoiluissa
 • yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen
 • avainten katoaminen
 • akun väärällä lataamisella aiheutetut vauriot
 • lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä
 • ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa
 • huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

Asiakkaan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet asiakkaan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

6.5 Asiakkaan vapautuminen korvausvastuusta

Asiakas vapautuu korvausvastuustaan myös omavastuun osalta, mikäli Shareit Car Club saa täyden korvauksen kohdissa 6.3 ja 6.4 listatuista vahingoista mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

6.6 Asiakas on velvollinen maksamaan maksut Shareit Car Clubille jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla.
6.7 Asiakas on velvollinen maksamaan peruutus- ja hyvitysmaksut sekä omavastuun Shareit Car Clubille jäljempänä tarkemmin määritellyllä tavalla.
6.8 Muut maksuvelvollisuudet

Asiakas vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista

 • pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista
 • yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista
 • rikesakoista
 • ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta
 • tietullimaksuista
 • ruuhkamaksuista.

Vuokraaja oikeuttaa Shareit Car Clubin antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Mikäli seuraamusmaksuja ei makseta viranomaisen määräämään alkuperäiseen eräpäivään mennessä, Shareit Car Club on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta varsinaisen virhemaksun sekä lisäksi veloittamaan muistutusmaksun hinnaston mukaisesti.

6.9 Muita velvoitteita

Asiakkaan tulee sopimuksen voimassa ollessa välittömästi ilmoittaa Shareit Car Clubille mahdollisista yhteystietojen muutoksista.

Edellä mainittujen sopimusvelvoitteiden lisäksi asiakkaan velvollisuuksista määrätään tämän sopimuksen kohdissa 7-19.

7. VARAUSPYYNNÖN TEKEMINEN JA PERUUTUSEHDOT

Shareit Car Club asettaa ajoneuvonsa varattavaksi verkkojärjestelmän kautta määrittelemällä ne kaudet, jolloin ajoneuvo on käyttäjien vuokrattavissa. Asiakkaat voivat lähettää Shareit Car Clubille verkkojärjestelmän kautta varauspyyntöjä.

Asiakkaalla on oikeus perua varaus ennen varauksen alkamista. Jos asiakas peruu varauksen alle seitsemän päivää ennen käyttöajankohtaa, Shareit Car Club on oikeutettu saamaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hyvityksen perutusta varauksesta.

Shareit Car Club ilmoittaa asiakkaalle perutuista varauksista aina sähköpostitse. Asiakkaan tulee ilmoittaa varauksen perumisesta Shareit Car Clubille määriteltyjen kanavien kautta sekä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ellei asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, asiakas on oikeutettu saamaan Shareit Car Clubilta hinnaston mukaisen myöhästymiskorvauksen. Asiakas on oikeutettu hinnaston mukaiseen hyvitykseen käyttöönoton myöhästymisestä tai peruuntuneesta varauksesta. Jos asiakas ei saa ajoneuvoa käyttöönsä sovittuna aikana koska Shareit Car Club ei toimittanut autoa ajoissa, asiakkaalla on myöhästymiskorvauksen saamisen lisäksi oikeus jättää varaus käyttämättä ilmoittamalla asiasta Shareit Car Clubille. Jos asiakas jättää varauksen käyttämättä Shareit Car Clubin myöhästymisen takia, hän vapautuu varausta koskevasta käyttömaksusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia myöhästymiskorvauksen lisäksi muuta korvausta Shareit Car Clubilta.

8. KÄYTTÖMAKSUN JA MUIDEN MAKSUJEN MAKSAMINEN

Asiakas on velvollinen maksamaan palvelun jäsenmaksun ennen ensimmäistä vuokrausta. Mikäli asiakas ostaa lisäpalveluita ja lisää käyttöaikaa, on ne maksettava hinnaston mukaisesti ennen käyttöä.

9. LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Shareit Car Club vakuuttaa kaikki ajoneuvot liikennevakuutuksella sekä autovakuutuksella. Autovakuutus on tyypiltään Isokasko tai Osakasko ja sisältää autopalveluturvan. Omavastuut on listattu hinnastossa.

10. ASIAKKAAN TIEDOT

Shareit Car Club voi hakea palveluun liittymisen kannalta olennaista tietoa asiakkaasta (esim. tarkistaa luottotiedot Suomen asiakastiedon rekisteristä).

11. AJONEUVON HOITO VUOKRA-AIKANA

Shareit Car Club luovuttaa auton asiakkaalle akku täynnä. Asiakkaan luovuttaessa auton takaisin akun ei tarvitse olla täyteen ladattu. Asiakas vastaa akun varauksen riittävyydestä ajon aikana, ja lataa sitä tarvittaessa.

Yli 1000 kilometrin yksittäisen käyttökerran aikana asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvon normaaleista tarkastuksista soveltuvin osin, kuten esimerkiksi renkaiden ilmanpaineista.

12. ASIAKKAAN JA SHAREIT CAR CLUBIN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Shareit Car Clubille ajoneuvoa kohdanneesta vahingosta tai rikoksesta sekä ajoneuvossa ilmenneestä virheestä, jota ei ole asianmukaisesti merkitty ajoneuvossa olevaan vikalistaan. Shareit Car Clubin on tämän jälkeen ilmoitettava asiakkaalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta asiakkaan on aina ilmoitettava heti myös poliisille.

Vahinkotilanteessa asiakas on aina velvollinen täyttämään ajoneuvossa mukana olevan vahinkoilmoituslomakkeen ja toimittamaan sen viipymättä Shareit Car Clubille. Asiakkaan on toimitettava Shareit Car Clubille poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

Jos asiakas laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa Shareit Car Clubille laiminlyönnistä syntyneestä vahingosta.

Mikäli Shareit Car Clubilla tai asiakkaalla on syytä epäillä varkautta, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi poliisille.

Asiakas ei saa korjauttaa ajoneuvoa ilman Shareit Car Clubin lupaa.

13. SHAREIT CAR CLUBIN VASTUU AJONEUVON VIRHEESTÄ

Jos ajoneuvossa ilmenee käyttöaikana tekninen vika tai muu virhe, asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa viasta Shareit Car Clubille. Jos ajoneuvon vika estää ajoneuvon käyttämisen, asiakas voi vaatia Shareit Car Clubilta hyvitystä vian aiheuttamasta haitasta enintään vian esiintymisen kestoa vastaavan maksun verran. Jos vikaa ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa, asiakkaan maksuvelvollisuus päättyy vian alkamiseen.

Shareit Car Club ei vastaa asiakkaan matkan jatkumisesta tai matkan keskeytymisestä aiheutuvista haitoista.

14. AJONEUVON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Asiakkaan on palautettava ajoneuvo varausta tehtäessä sovittuun paikkaan viimeistään sovitun vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun asiakas palauttaa auton avaimet Shareit Car Clubin edustajalle ennakkoon sovitulla tavalla. Ajoneuvo tulee kaikissa tilanteissa jättää lailliselle parkkipaikalle.

Jos asiakas ei ole palauttanut ajoneuvoa käyttöajan päättyessä eikä käyttöajan pidentämisestä ole sovittu Shareit Car Clubin kanssa eikä asiakasta saada kiinni, asia ilmoitetaan poliisille.

Jos asiakas palauttaa auton myöhässä, hän on velvollinen maksamaan Shareit Car Clubille hinnastossa määritellyt myöhästymismaksut.

Jos asiakas sopii Shareit Car Clubin kanssa käyttöajan pidentämisestä asiakkaalla on velvollisuus maksaa maksu ylimääräisestä ajasta.

15. AJONEUVON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN KÄYTTÖAJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos asiakas palauttaa ajoneuvon ennen sovitun käyttöajan päättymistä, maksu määräytyy tehdyn varauksen mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein.

16. AJONEUVON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Asiakas ei saa viedä ajoneuvoa Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle ilman Shareit Car Clubin kirjallista lupaa. Shareit Car Club päättää luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti.

17. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava kanteen nostajan asuinpaikan alioikeudessa, ellei kanteen nostaja halua nostaa kannetta Shareit Car Clubin kotipaikan (Helsinki) yleisessä alioikeudessa.

18. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Shareit Car Clubilla on oikeus muuttaa liitteiden ja näiden sopimusehtojen sisältöä. Hinnaston ja sopimusehtojen osalta ilmoitus on kuitenkin tehtävä asiakkaalle vähintään kuukausi ennen muutosta tämän sähköpostiosoitteeseen. Shareit Car Clubilla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa asiakkaalle vähintään kuukausi ennen siirron toteutumista.

19. LIITTEET

Näiden Sopimusehtojen liitteet (Shareit Car Clubin internet-sivuilla)